Toekomst Kees Verkerkhal bekend

imgresCollege kiest voor uitwerken bewonersinitiatief sportzaal Duyvesteyn

In de afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van sportzalen Duyvesteyn in Maasdam en de Kees Verkerkhal in Puttershoek. Hierbij zijn vijf scenario’s onderzocht. Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas sprak op 6 oktober 2015 haar principevoorkeur uit om scenario’s A en B verder uit te gaan werken. In scenario A1 wordt de Kees Verkerkhal gerenoveerd en sportzaal Duyvesteyn overgedragen aan een bewonersinitiatief. In scenario B wordt de Kees Verkerkhal gerenoveerd en uitgebreid. Sportzaal Duyvesteyn wordt dan gesloopt en in Maasdam wordt bij de school een gymzaal gebouwd voor het gymonderwijs.

Op basis van de reacties van gebruikers en bewoners en het advies dat de raadscommissie Maatschappelijke Zaken op 28 oktober 2015 gaf, stelt het college de gemeenteraad voor om scenario A1 als voorkeursscenario uit te gaan werken. Gelijktijdig zullen ook de financiële consequenties van scenario A+ (bestaande uit scenario A1, maar dan met een uitbreiding van de Kees Verkerkhal) worden onderzocht, als dit tenminste geen vertraging oplevert voor de uitwerking van scenario A1.

Bewonersinitiatief
In de uitwerking van scenario A1 moet samen met vertegenwoordigers van het bewonersinitiatief in ieder geval de continuïteit van het bewonersinitiatief, de verdere financiële onderbouwing van het bewonersinitiatief en de mogelijke risico’s en beheersmaatregelen in beeld worden gebracht.Bij het uitwerken van scenario A+ zal in onder andere gekeken worden naar de exploitatiekosten die hiermee gemoeid zijn voor de Kees Verkerkhal.

Brede school
Los van welk scenario uiteindelijk gekozen wordt, wil het college een nieuwe brede school in Maasdam bouwen op de locatie Fazant 1. Naast basisschool De Pijler wil het college dat ook de kinderopvang en de peuterspeelzaal, die nu nog zijn gehuisvest in de Merwedestraat in Maasdam, in de brede school komen. Zoveel als mogelijk wil het college alvast starten met de voorbereidingen om de brede school te realiseren.

Vervolgstappen
Het voorstel van het college wordt op woensdag 25 november 2015 in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken besproken. Als de gemeenteraad vervolgens op 17 december 2015 akkoord gaat met het voorstel, wordt gestart met het uitwerken van de scenario’s. Naar verwachting kan de gemeenteraad dan in juni 2016 een definitief besluit nemen.

Geef een reactie